مجموعه شاخص ها و ضوابط طراحی،تولید و تبلیغ لباس اجتماع بانوان

مجموعه شاخص ها و ضوابط طراحی،تولید و تبلیغ لباس اجتماع بانوان
مجموعه شاخص ها و ضوابط طراحی تولید و تبلیغ لباس اجتماع بانوان

مجموعه شاخص ها و ضوابط طراحی،تولید و تبلیغ لباس اجتماع بانوان

 

آنچه پیش روی شما بزرگواران است، ماحصل تلاش پیگیر و مداوم کارگروه ساماندهی مد و لباس کشوراست به منظور به دست دادن الگو و نقشه ای برای طراحان، تولیدکنندگان، مزون داران، هنرمندان عرصه پوشش ایرانی اسامی و همه افرادی که به نوعی دست اندرکار این حوزه اند تا بتوانیم به کمک آن البسه ای مناسب فرهنگ یک ایرانی خلق کنیم. مدتهاست شاهد تاش کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برای تهیه و تنظیم معیارهایی برای طراحی لباس مناسب هستیم و اینک این زحات، نتایج ارزشمندی را به بار آورده که باعث دلگرمی دست اندرکاران لباس خواهد بود. 

تهیه و تنظیم شاخصهایی برای طراحی، تولید و تبلیغ لباس اجتاع بانوان یکی از ثمرات این فعالیتهاست. آنچه امروز به آن احتیاج داریم توسعه دادن به فعالیتها و انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در این عرصه است تا به صیانت از این حوزه کمک کنیم و جایگاه واقعی آن را در جامعه مشخص سازیم.

 

 نقش طراحان، تولیدکنندگان، و سایر اعضای خانواده مد و لباس در این برهه بسیار راهگشاست. بر اینان است تا با ارزش نهادن به کارهای علمی صورت گرفته در کارگروه، با بکار بسن شاخصهای تعریف شده به عملیاتی کردن هر چه بهر آن کمک کنند و با پیروی از آنچه خروجی فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی این کارگروه است، دست به طراحی و تولید لباسهایی بزنند که کاما همخوان و هماهنگ با فرهنگ ایرانی و اسامی و مقررات کشور باشد. این امر نه تنها به رشد اقتصاد مملکت کمک می کند، بلکه زمینه ساز ایجاد امنیت ملی، نظم و انضباط اجتماعی، و بازشناسی هویت ملی خواهد بود.

مطالب مرتبط
    Call Now Button24ساعته پاسخگو شما هستیم