سامانه تائیدیه تحصیلی

سامانه تائیدیه مدرک تحصیلی
سامانه تائیدیه مدرک تحصیلی | استعلام دیپلم آموزش و پرورش | استعلام مدرک تحصیلی پیشخوان دولت | گرفتن تاییدیه تحصیلی اینترنتی
سامانه تائیدیه تحصیلی

مقدمه

این سامانه تائیدیه مدرک تحصیلی  به منظور دریافت درخواستهای تأییدیه مدرک تحصیلی ایجادشده است . کسانی که بنا به درخواست دانشگاه و یا سازمان استعلام گیرنده متقاضی استعلام مدرک تحصیلی خود هستند به این سامانه واردشده و درخواست خود را ثبت مینمایند. این درخواست به منطقه صادر کننده مدرک تحصیلی ارسال شده و پس از بررسی و اطمینان از وجود و صحت مدرک گواهی تاییدیه تحصیلی صادر شده و به صورت الکترونیک برای استعلام گیرنده ارسال می شود.

هدف هدف از ارائه این کار ارائه خدمات اطلاعات فارغ التحصیلان به سازمانها و مؤسسات دولتی و دانشگاهها است که مایلند در مورد اعتبار مدرک تحصیلی ارائه شده از طرف کارمندان و یا دانشجویان خود اطمینان حاصل کنند.

مدارک لازم جهت دریافت تائیدیه مدرک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش

 در دست داشتن اقلام اطلاعاتی گواهینامه فارغ التحصیلی  داشتن شماره تلفن همراه  مشخص بودن دانشگاه و یا سازمان استعالم گیرنده تاییدیه تحصیلی  داشتن کارت بانکی و رمز دوم جهت پرداخت الکترونیکی

نظام آموزشی که در آن فارغ التحصیل شده اید را به شرح زیر انتخاب نمایید.
نظام جدید3-3-6 متوسطه : نظام آموزشی فعلی است که از خردادماه سال تحصیلی 89-89 دانش آموزان از آن فارغ التحصیل شده اند. در این نظام دانش آموزان پس از قبولی در پایه نهم به دوره دوم متوسطه واردشده و پس از طی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، در صورت گذراندن کلیه واحدهای درسی رشته مربوطه، گواهینامه دیپلم دوازدهساله دریافت میکنند.
نظام سالی واحدی : نظام آموزشی قبل از نظام فعلی است که از سال 91 اولین گروه دانش آموزان از آن فارغ التحصیل شدند و تا سال 1388 نیز امکان فارغ التحصیلی داشته اند. در نظام سالی واحدی آموزش دروس از مهرماه آغازشده و در خردادماه کارنامه سال صادر میشد. 

این نظام آموزشی دارای دو دوره
نظام سالی واحدی متوسطه : دانش آموزان پس از طی دوره راهنمایی به این نظام آموزشی واردشده و طی سه سال آموزش مدرک دیپلم دریافت میکردند. طول تحصیل از اول ابتدایی تا اخذ دیپلم 11 سال است.
نظام سالی واحدی پیش دانشگاهی : دوره پیش دانشگاهی یک سال است و فقط فارغ التحصیلان دارای مدرک متوسطه که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه بودند در پیش دانشگاهی ثبت نام میکردند.
نظام ترمی واحدی : این نظام آموزشی قبل از نظام سالی واحدی بود و از سال 92 اولین گروه دانش آموزان از آن فارغ التحصیل شدند و تا سال 1381 نیز امکان فارغالتحصیلی داشته اند. در نظام ترمی واحدی، ترم اول از مهر تا دیماه و ترم دوم از بهمن ماه تا خرداد و ترم تابستان از تیرماه تا شهریور است.. این نظام آموزشی دارای دو دوره تحصیلی است.
نظام سالی ترمی واحدی متوسطه : دانش آموزان پس از طی دوره راهنمایی به این نظام آموزشی واردشده و طی سه سال آموزش مدرک دیپلم دریافت میکردند. طول تحصیل از اول ابتدایی تا اخذ دیپلم 11 سال است.
نظام سالی واحدی پیش دانشگاهی : دوره پیش دانشگاهی مانند شیوه ترمی است لکن دوره پیش دانشگاهی دو ترم است و فقط فارغ التحصیلان دارای مدرک متوسطه که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه بودند در پیش دانشگاهی ثبت نام میکردند.
نظام چهارساله متوسطه : این نظام آموزشی از سال 13 آغاز شد و از سال 15 اولین گروه از دانش آموزان در آنفارغ التحصیل شدند و تا سال 98 نیز ادامه داشت. این نظام به صورت پایهای بود و دانش آموزان پس از دوره راهنمایی به دوره
متوسطه وارد میشدند . در هرسال باید تمام دروس آن سال را قبول میشدند و اگر تا تابستان موفق به قبولی نمیشدند بایستی آن پایه را تکرار کنند. و پس از قبولی پایه چهارم به دانش آموزان گواهینامه دیپلم ارائه میشد.
نظام شش ساله متوسطه : این نظام آموزشی از ابتدای آموزش متوسطه در ایران آغاز شد و تا سال 1315 دانش آموزان
در آن فارغ التحصیل شدند .این نظام به صورت پایه ای بود و دانش آموزان پس از دوره شش ساله ابتدایی به دوره شش ساله متوسطه وارد میشدند . در هرسال باید تمام دروس آن سال را قبول میشدند و اگر تا تابستان موفق به قبولی نمیشدند بایستی آن پایه را تکرار کنند. و پس از قبولی پایه ششم به دانش آموزان گواهینامه دیپلم ارائه میشد.

مشخصات شناسنامهای و تحصیلی خود را بر اساس اطلاعات موجود در مدرک تحصیلی خود درج کنید. دانشگاه یا سازمان استعلام گیرنده خود را انتخاب نمایید.

در این مرحله اطلاعات ثبت شده خود را مشاهده میکنید درصورتیکه از صحت اطلاعات اطمینان دارید روی دکمه »تائید/گام بعدی« کلیک نمایید. در غیر این صورت با کلیک روی دکمه »قبلی« به مرحله قبل بازگشته و اطلاعات خود را تصحیح و تکمیل کنید.

در این مرحله به درگاه پرداخت بانکی وارد میشود با استفاده از کارت بانکی خود کارمزد مربوطه را پرداخت نمایید . در صورت تائید پرداخت به مرحله بعدی وارد خواهید شد.

س از پرداخت ، کلیه اطلاعات واردشده و بانکی همراه با کد پیگیری درخواست تأییدیه تحصیلی ظاهر میشود . با کلیک روی دکمه »چاپ اطلاعات « ، این صفحه را چاپ کرده و نزد خود نگهدارید.

مطالب مرتبط
    Call Now Button24ساعته پاسخگو شما هستیم